මාතර දිස්ත්‍රික් සහාකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ධර්මප්‍රිය මහතා පවසන්නේ කුරුණැගල ප්‍රදේශයේ වගාවන්ට රංචු වශයෙන් පැතිර ඇති පළගැටි විශේෂය ඊයේ (03) දිනයේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ වගා බිම්වලින්ද වාර්ථා වු බවයි.දැනට කිරින්ද-පුහුල්වැල්ල,දන්දෙණිය හා දික්වැල්ල යන ගොවි ජන සේව බල ප්‍රදේශවල පිහිටි වගා බිම් වලින් මෙම පළගැටියන් වාර්ථා වන බවත් ඒම ඉඩම්වල පවතින කෙසෙල් සහා පොල් වගාවන්වලට මෙම පළගැටියන් දැඩි ලෙස හානි කර ඇති බවත් ඒ මහතා වැඩි දුරටත් පැවසීය.

මෙම පළගැටියන්ගේ ජීවන චක්‍රය අධ්‍යනය කිරිම සඳහා සතුන්ගේ සම්පල ලබා ගැනිමද සිදු කෙරිණි.මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ වගාවලින් තව දුරටත් මෙම පළගැටියා වාර්ථා වන්නේ නම් වහාම අදාළ ගොවිජන සේවා කාර්යාලය වෙත වාර්ථා කරන ලෙස මාතර දිස්ති්‍රක් සහාකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ධර්මප්‍රිය මහතා ගොවින්ගෙන් ඉල්ලා සිටි.