මූල්‍ය සමාගම්වල මුදල් තැන්පත් කිරීමේ දී ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ඒ සම්බන්ධයෙන් වගකීම දරන්නේ රුපියල් ලක්ෂ 6ක් දක්වා ප්‍රමාණයක් සඳහා පමණක් බවත්, එබැවින් රටේ තැන්පත්කරුවන් මූල්‍ය සමාගම්වල මුදල් තැන්පති කිරීමේ දී තමන්ගේ තැන්පතු මුදලින් සුරක්ෂිතතාවය ඇති ප්‍රමාණ රුපියල් හය ලක්ෂයක් බව දැනුවත් වීම වැදගත් යැයි තමන් සිතන බවත් සම කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසයි. අද පැවති කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය හමුවේ දී අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේය.