කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ ගනුදෙනු ඊයේ (11) දින පෙරවරු 11.00ට ආරම්භ වී මිනිත්තුවක කාලයක් හෝ ගත වීමට මත්තෙන් වසා දමනු ලැබීය. ගනුදෙනු පද්ධතියට අනුව අවසාන ගනුදෙනුව සිදුව ඇත්තේ පෙරවරු 11.00.38 ටය.