(06) දින පැවති විශේෂ මුදල් රැස්වීමේ දී වසර තුළ මේ දක්වා කාලය තුළ මුදල් ප්‍රතිපත්තිය සහ මුදල් තත්ත්වයන් ලිහිල් කිරීම සඳහා ගනු ලැබූ ක්‍රියාමාර්ගයන්ට අනුකූල ව වෙළෙඳපොළ ණය පොලී අනුපාතික පහළ ගොස් නැති බව මුදල් මණ්ඩලය විසින් කණස්සල්ලෙන් යුතු ව නිරීක්ෂණය කරන තිබෙන බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසයි.එම නිසා, තවදුරටත් ප්‍රමාදයකින් තොර ව ණය අනුපාතික අඩු කරන ලෙස මූල්‍ය ආයතනවලින් දැඩි ව ඉල්ලා සිටින අතර, එසේ නොවුණහොත්, වෙළෙඳපොළ ණය පොලී අනුපාතික පහළ දැමීම සඳහා සුදුසු නියාමන ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට සිදු වනු ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අවධාරණය කර සිටී.