ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේ නව ආණ්ඩුවේ කළුතර දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී පත්වීම් ලබා ගන්නේ – සංජීව එදිරිමාන්න