පසු­ගිය 17 වැනිදා ජනා­ධි­පති ගෝඨා­භය රාජ­පක්ෂ මහතා පොල්ලේබැද්ද ආදි­වාසී ජන­තා­වගේ ගැටලු සම්බ­න්ධව සොයා බැලී­මට පැමිණි අව­ස්ථා­වේදී ආදි­වාසී නාය­ක­යකු විසින් ජනා­ධි­ප­ති­තුමා පිළි­ගත් අව­ස්ථාව.