අද(30) දිනයේ අද උදෑසන 9 සිට 31 වන ඉරිදා දින අලුයම 3 දක්වා පැය 18 ජල කප්පාදුවක් කොළඹ 02, 03, 07, , 08, 09, සහ 10 යන ප්‍රදේශවල අඹතලේ ජල පවිත්‍රාගාරයේ සිට මාලිකාකන්ද දක්වා ප්‍රධාන නල මාර්ගයේ අත්‍යවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් ජල කප්පාදුවක් සිදු කරන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසයි.‍මීට අමතරව කොළඹ 1 යන ප්‍රදේශයට අඩුපීඩන තත්ත්වයක් යටතේ ජලය සපයන බවද ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය නිවේදනය කරයි.